THÔNG BÁO“V/V TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM  LẦN THỨ 7”